การพยากรณ์อากาศ คืออะไร

การพยากรณ์อากาศ คืออะไร

การพยากรณ์อากาศ คืออะไร พยากรณ์อากาศ หมายถึงการคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคต การจะพยากรณ์สภาพอากาศได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ประการ 

  • ประการแรก คือ ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ 
  • ประการที่สอง คือ ภูมิอากาศในปัจจุบัน และในที่สุดก็เป็นความสามารถในการรวมสององค์ประกอบข้างต้น ร่วมกันเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ

ที่ได้จากการสังเกตและบันทึก มนุษย์ได้สังเกตสภาพอากาศมาช้านาน เนื่องจากมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบคุณลักษณะสภาพอากาศที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะสภาพอากาศที่เป็นอันตราย การสังเกตทำให้สามารถอธิบายสาเหตุของสภาพอากาศต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ความรู้เรื่องสภาพอากาศยังมีน้อย เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ของชั้นบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากอุตุนิยมวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องด้รับการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน เมื่อก่อนมนุษย์เชื่อว่าดินฟ้าอากาศอุดมสมบูรณ์

สภาพอากาศปัจจุบันที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์

ได้จากการตรวจอากาศซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวดิน การตรวจอากาศชั้นบน ณ ระดับความสูงต่างๆ กัน สิ่งสำคัญในการตรวจสอบเพื่อการพยากรณ์อากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน การพยากรณ์อากาศ คืออะไร  ควรใช้ข้อมูลผลการสำรวจสภาพอากาศในพื้นที่นั้นร่วมกับผลการสำรวจสภาพอากาศจากพื้นที่โดยรอบ

เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่คาดการณ์สามารถส่งผลต่อสภาพอากาศในพื้นที่คาดการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากการตรวจอากาศผิวดิน ทั้งบนบก ในน้ำ และอากาศเบื้องบน

พยากรณ์อากาศวันนี้ที่ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยำยิ่งขึ้น

เรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อมีความรู้ความเข้าใจประวัติสภาพอากาศและมีข้อมูลผลการตรวจสอบสภาพอากาศแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถพยากรณ์อากาศได้ การพยากรณ์อากาศ คืออะไร  คือการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อให้ทราบสภาพอากาศในปัจจุบันและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในระยะนั้นๆ ทิศทางและความเร็วของการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไร? และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ คาดคะเนได้ว่าบริเวณที่จะพยากรณ์จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์ประเภทใด จากนั้นจะมีการจัดเตรียมการพยากรณ์อากาศตามสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้น

สรุป การพยากรณ์อากาศ คืออะไร

ความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศได้จากการสังเกตและบันทึก ผู้คนสังเกตสภาพอากาศมานานแล้ว เพราะผู้คนอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบลักษณะที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายของสภาพอากาศ การสังเกตทำให้สามารถอธิบายสาเหตุของรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับสภาพอากาศ เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ การพยากรณ์อากาศ คืออะไร