การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร

การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร  การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดคะเนสภาพอากาศ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดคะเนสภาพอากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยสังเกตสภาพอากาศปัจจุบันโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางอุตุนิยมวิทยา

การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร

การพยากรณ์อากาศมีข้อดีดังนี้

    • เพื่อให้ข่าวสารสภาพอากาศล่วงหน้าแก่ประชาชนทั่วไปของผู้ประกอบการด้านการเกษตร ประมง และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินงานตามสภาพอากาศ
    • ช่วยให้การขนส่งทางทะเลและทางอากาศมีความปลอดภัยมากขึ้น
    • แจ้งเตือนลมแรงและพายุ

องค์ประกอบการพยากรณ์อากาศ

การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศตลอดเวลา เช่น เกษตรกร ชาวประมง หรือนักบิน หรือสามารถคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้และการพยากรณ์อากาศหรือการพยากรณ์อากาศมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือ

  • ตรวจสอบสภาพอากาศมีการตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อให้ทราบสภาพอากาศปัจจุบัน ประกอบด้วยการตรวจอากาศพื้นผิว การสำรวจอากาศชั้นบน การตรวจอากาศทางทะเล การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ดาวเทียม หรือเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ ขั้น ตอน แรก ของ การ พยากรณ์ อากาศ คือ อะไร
  • การส่งข้อมูลสภาพอากาศการส่งข้อมูลสภาพอากาศคือการส่งข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตสภาพอากาศ ข้อมูลการวัดจากสถานีตรวจอากาศในภูมิภาคจะถูกส่งไปยังระบบโทรคมนาคมกลาง อุตุนิยมวิทยาเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศ ด้วยระบบโทรคมนาคมสากล (GTS) ทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การวิเคราะห์ลักษณะอากาศการวิเคราะห์สภาพอากาศทำนายลักษณะของสภาพอากาศ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า. กรมอุตุนิยมวิทยาจะจัดทำพยากรณ์อากาศทั้งประเทศ รวมทั้งในอ่าวไทยและน่านน้ำโดยรอบเฝ้าระวังอากาศร้อนและออกประกาศเตือนบริเวณที่มีคลื่นลมแรง ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน มีคลื่นลมแรงในทะเล โดยจะแจ้งผ่านสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน

ใช้ข้อมูลจากภูมิภาคที่ครอบคลุมทวีปเอเชีย การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร บางส่วนของแอฟริกาและบางส่วนของทวีปออสเตรเลีย ไอโซบาร์คือเส้นที่ตัดผ่านบริเวณที่มีความดันบรรยากาศเท่ากัน สำหรับบริเวณความกดอากาศสูง (H) ไอโซบาร์ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางจะมีความดันสูงกว่าไอโซบาร์ สำหรับจุดความกดอากาศต่ำ (L) เส้นไอโซบาร์ใกล้ศูนย์กลางมีความกดอากาศ ใต้เส้นไอโซบาร์ต่อไปแผนที่อากาศเป็นแผนที่ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ

สรุป การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร

ข้อมูลจากการตรวจอากาศจะถูกส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในลักษณะของโค้ดตัวเลข ระหว่างประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑๓๐ ประเทศ โดยผ่านทางสายโทรศัพท์หรือดาวเทียม ที่มีศูนย์ต่างๆ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล

ได้แก่ ศูนย์เมลเบิร์น ในประเทศออสเตรเลีย ศูนย์มอสโก ในประเทศรัสเซีย และศูนย์วอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตรวจอากาศจะถูกบันทึกลงในแผนที่ ซึ่งแต่เดิมการบันทึกข้อมูลลงในแผนที่ต้องใช้คนทำ แต่ต่อมาเมื่อวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากขึ้น จึงใช้คอมพิวเตอร์บันทึกแทน เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า และได้ข้อมูลมากขึ้น จากนั้นนักอุตุนิยมวิทยาจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแผนที่ต่างๆ พร้อมทั้งใช้ความรู้ ประสบการณ์

และความชำนาญในการพยากรณ์อากาศตามระบบอากาศ ที่ปรากฏในแผนที่อากาศ ตลอดจนให้คำแนะนำ และเตือนภัยพิบัติที่เกิดจากอากาศแปรปรวน เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร