ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร

ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร

ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร การที่พื้นผิวโลกสะท้อนหรือดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ดังนั้น องค์ประกอบของสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ และฝน จึงแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของโลก เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ กัน ส่วนประกอบของสภาพอากาศแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน

อุณหภูมิของอากาศ

เมื่อเราพูดถึงอากาศรอบตัวเรา สิ่งที่เราสัมผัสได้โดยตรง และสิ่งที่ส่งผลต่อเรามากที่สุดคือความรู้สึกร้อนและเย็น ตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราจะรู้สึกร้อนน้อยกว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้น และเรารู้สึกว่าอากาศร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงช่วงบ่ายที่ร้อนที่สุด แต่ความรู้สึกร้อนหรือเย็นของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิของอากาศได้ ดังนั้น ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร จึงต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดและบอกอุณหภูมิของอากาศ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศในสถานที่ใด ๆ คือ

  • รังสีดวงอาทิตย์ที่โลกดูดซับไว้ และถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ในระหว่างวัน 
  • พื้นดินจะดูดซับรังสีดวงอาทิตย์และปล่อยพลังงานความร้อนออกสู่อากาศโดยรอบ ยังทำให้อากาศบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงอีกด้วย

ความกดอากาศ

อากาศประกอบด้วยโมเลกุลของก๊าซต่างๆ ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาเมื่อโมเลกุลของอากาศชนกับพื้นผิวของวัตถุ ทำให้เกิดแรงที่กระทำต่อพื้นผิวนั้นเพื่อจัดระเบียบแรงที่เกิดจากความกดอากาศในบริเวณนั้น ความกดอากาศต่อหน่วยพื้นที่เรียกว่า ความกดอากาศ ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงความดันบรรยากาศจะต่ำกว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เมื่อความกดอากาศใน 2 บริเวณต่างกัน

จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร ของอากาศ อากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่า การเคลื่อนที่ของอากาศนี้เรียกว่า ลม ความเร็วลมขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความกดอากาศในพื้นที่สองแห่ง ลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง และถ้าความแตกต่างของความกดอากาศน้อย ความเร็วลมก็จะลดลงด้วย

ในการวัดความกดอากาศ

ภาวะ โลก ร้อน หมาย ถึง อะไร ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า บารอมิเตอร์ ซึ่งออกแบบโดยใช้หลักการของความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างสองพื้นที่ บารอมิเตอร์มีหลายประเภท บารอมิเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือบารอมิเตอร์แบบแอนรอยด์ รวมคาร์ทริดจ์โลหะปิดผนึกที่ดูดอากาศออกบางส่วนและเชื่อมต่อโดยตรงกับกลไกแสดงค่าความกดอากาศ เมื่อความกดอากาศแวดล้อมเพิ่มขึ้น ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร ตลับโลหะจะยุบมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อความกดอากาศแวดล้อมลดลง ตลับโลหะจะบรรจุมากกว่าปกติ การยุบหรือพองตัวของตลับโลหะจะทำให้กลไกแสดงค่าความดันอากาศ

สรุป ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร

สภาพอากาศหรือภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมประจำวัน การทราบข้อมูลภูมิอากาศช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกชนิดหรือพันธุ์พืชที่ต้องการปลูกเพื่อให้ได้ผลดี สร้างอาคารพักอาศัยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทิศทางลม ทิศทางแสงแดด เมื่อน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ระเหยเป็นไอน้ำลอยอยู่ในอากาศทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ หมอก (fog) เกิดขึ้นเมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำ ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน ขนาดของไอน้ำใหญ่กว่าหยดน้ำในเมฆ ลม ฟ้า อากาศ คือ อะไร