ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด

ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด ดาวเทียม โคจรรอบโลกที่เส้นศูนย์สูตร ใช้เวลา 23 ชั่วโมง 56 นาทีในการโคจรรอบโลก ซึ่งเท่ากับ เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ดังนั้นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่นิ่งเหนือพื้นผิวโลกจึงเป็นดาวเทียมที่มีภูมิอากาศไม่คงที่ซึ่งจะปรากฏที่ตำแหน่งเดิมเสมอ โดยปกติจะโคจรรอบโลกตามแนวเส้นศูนย์สูตรที่ระดับความสูงจากพื้นโลกประมาณ 35,786 กม.

ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด ภาวะ โลก ร้อน หมาย ถึง อะไร

ดาวเทียมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

โดยตรงเรียกว่า ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาคงที่เหนือพื้นโลก มีดาวเทียมค้างฟ้าหลายดวง ดาวเทียมแต่ละดวงมีรัศมีที่สามารถตรวจจับสภาพบรรยากาศเหนือพื้นดินได้ถึง 1:3 ดาวเทียมประเภทนี้ตั้งอยู่สูงเหนือพื้นดินมาก แต่ละประเทศมีดาวเทียมที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรของประเทศตน สามารถศึกษาชั้นบรรยากาศได้ทุกประเทศที่ดาวเทียมรับคลื่นแสง คลื่นความร้อนโดยตรงจากพื้นดิน

ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ

อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ ที่ได้จากการสังเกตและบันทึก ผู้คนได้สังเกตสภาพอากาศมานานแล้ว เนื่องจากบุคคลอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบลักษณะที่เป็นประโยชน์และโทษของสภาพอากาศ การสังเกตทำให้สามารถอธิบายสาเหตุของสภาพอากาศต่างๆ ได้ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศที่ผู้คนยังไม่เข้าใจเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากอุตุนิยมวิทยาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช้านาน

สภาพอากาศปัจจุบันเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์

ที่ได้จากอากาศซึ่งรวมถึงการตรวจอากาศพื้นผิว การสังเกตบรรยากาศในระดับความสูงต่างๆ ตัวแปรหลักของการพยากรณ์อากาศ ได้แก่ 

  • อุณหภูมิ 
  • ความดัน 
  • ความชื้น 
  • ลม 
  • เมฆ 
  • หยาดน้ำฟ้า 

ต้องใช้ผลสภาพอากาศในบริเวณนั้นควบคู่กับผลจากบริเวณโดยรอบ เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่พยากรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อสภาพอากาศในพื้นที่พยากรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศระหว่างประเทศ  ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด ได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากการสังเกตการณ์ภาคพื้นดินของอากาศเหนือบก น้ำ และอากาศบนผิวน้ำ ปัจจุบันสภาพอากาศที่สามารถทำให้การพยากรณ์แม่นยำยิ่งขึ้นคือเรดาร์และการติดตามสภาพอากาศผ่านดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

สรุป ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด

มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสภาพอากาศและมีข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งที่ต้องทำในการพยากรณ์อากาศ คือ การวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อทราบสภาพอากาศในปัจจุบัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของสภาพอากาศในระยะนี้ว่าจะมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร ? และความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด นั่นหมายถึง พื้นที่ที่ทำนายจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ใด จากนั้นสร้างรายงานสภาพอากาศตามลักษณะสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้  ข้อมูล ที่ ใช้ ใน การ พยากรณ์ อากาศ ของ พื้นที่ หนึ่ง ๆ มา จาก หลักการ ทำงาน ของ ดาวเทียม ใน ข้อ ใด